Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тэнхимүүдийн танилцуулга, багш нарын мэдээлэл