Суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам